Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSOPLEIDINGEN JAN TER BEEK B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities.

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijlessen, cursussen, diensten, adviezen en andere werkzaamheden (hierna ook Rijlessen) aangeboden door of afgenomen bij Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V., tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Het boeken of afnemen van lessen betekent automatisch dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden accepteert.

1.2    In alle gevallen, waarin door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3    Indien enige bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijft deze bepaling voor het overige en/of blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal daaropvolgend zo veel als wettelijk mogelijk worden geïnterpreteerd dat het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de lesovereenkomst en/of het inschrijfformulier of door het afnemen van producten waarna Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. deze heeft bevestigd.

2.2    Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen binnen veertien dagen volledig te zijn voldaan. Indien de factuur niet, dan wel niet binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel niet volledig is betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

2.3    Geplande rijlessen kunnen niet op rekening gereden worden. Kosten voor of ten behoeve van een praktijk of een theorie-examen moeten zijn voldaan voordat de aanvraag wordt ingediend. Terugbetaling van eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR of CCV is niet mogelijk.

2.4    Indien een praktijkexamen door annulering van het CBR, BNOR of CCV niet door kan gaan wordt dit examenuur gebruikt voor reguliere lessen, deze lessen kunnen niet worden geannuleerd. Het geannuleerde examen zal op een zo kort mogelijke termijn opnieuw worden ingepland. Restitutie van examengelden is niet mogelijk. Alle lessen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding op het uitgestelde examen worden, evenals het voorrijden en het examen zelf als losse lesuren gefactureerd.

2.5    Indien de cursist niet op de afgesproken aanvangstijd en -plaats meldt, wordt het gehele lesgeld voor de betreffende les in rekening gebracht. De lesauto blijft in een dergelijk geval tot 15 minuten na de aanvangstijd op de afgesproken ophaalplaats wachten.

2.6    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. kan de rijopleiding (tussentijds) beëindigen op grond van zwaarwegende redenen, indien het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft. Alsdan zal geen restitutie van reeds betaalde lesgelden plaatsvinden.

2.7    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. heeft te allen tijde het recht gemaakte afspraken binnen een redelijke termijn te kunnen wijzigen.

2.8    Indien Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan ook de buitengerechtelijke kosten, ad 15% van het te incasseren bedrag, in rekening te brengen met een minimum van € 150,--. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 3. Annulering

3.1    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. hanteert een afbelregeling. Bij tijdige en correcte annulering van lessen zijn de onderstaande kosten verschuldigd:

voor de bromfiets, auto en motor:
Indien u een rijles wenst af te bellen, dienen er twee volledige werkdagen te zitten tussen de dag van afbellen en de dag van de rijles.
Werkdagen zijn van maandag t/m zaterdag.

voor de vrachtauto, autobus en autoaanhanger:
•    Tot 6 weken voor aanvang / afname 25% van het cursusgeld;
•    Tot 4 weken voor aanvang / afname 50% van het cursusgeld;
•    Tot 2 weken voor aanvang / afname 75% van het cursusgeld;
•    Binnen 2 weken voor aanvang / afname 100 % van het cursusgeld.

3.2    Bij annulering van een speciale aanbieding vindt terugbetaling plaats onder aftrek van het normale lestarief.

3.3    Bij andere annuleringen is 100 % van het cursusgeld verschuldigd.


Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever/cursist

4.1    De opdrachtgever/cursist verklaart jegens Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. dat de cursist voldoet aan de volgende eisen:

a. tenminste de wettelijke leeftijd te hebben voor het betreffende motorrijtuig waarvoor de rijlessen worden gevolgd;

b. er mag geen sprake zijn van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

c. de betaling is conform artikel 2 geschied;

d. op het moment dat dit nodig is dient de cursist in het bezit te zijn van het vereiste theoriecertificaat en dient dit op verzoek te kunnen overleggen;

e. de cursist voor rijbewijs A of AM welke niet in bezit is van rijbewijs B dient bij aanvang van lessen op openbare weg in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat voor de betreffende categorie;

f. de cursist dient zich te allen tijde te kunnen identificeren met een geldige legitimatie, daarnaast dient de cursist die reeds in het bezit is van een rijbewijs dit tijdens zijn opleiding bij zich te dragen en op verzoek te kunnen tonen;

g. de cursist dient uiterlijk bij boeking van een rijopleiding de betreffende vestiging met zijn DigiD code te machtigen teneinde het reserveren van examens mogelijk te maken.

4.2    De cursist dient zich te allen tijde goed voor te bereiden op de lessen en zich te houden aan het lesschema en de instructies van de instructeur.

4.3    De cursist zal zich tijdens de rijopleiding conform de gangbare normen gedragen.

4.4    De cursist vrijwaart Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. voor schade of aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van zijn/haar opzet of grove schuld, alsmede tengevolge van gebruik door de cursist van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de cursist niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.


Artikel 5. Verplichtingen Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V.

5.1    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. draagt zorg voor een rijopleiding die er op is gericht de cursist zover op te leiden, dat op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR- BNOR, CCV of enig ander praktijkexamen.

5.2    De cursist zal op de openbare weg zoveel mogelijk door eenzelfde instructeur die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM), worden opgeleid. Cursisten krijgen zoveel mogelijk les in lesvoertuigen van hetzelfde merk en type, dan wel in lesvoertuigen met dezelfde rijtechnische eigenschappen.

5.3    Het CBR-praktijkexamen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats. Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. streeft er naar bij het CBR-examen hetzelfde lesvoertuig ter beschikking te stellen als waarin de opleiding heeft plaatsgevonden, dan wel een voertuig van hetzelfde merk en type,zonder dat de cursist hier rechten aan kan ontlenen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1    Cursisten die instructie krijgen voor de categorie A rijden geheel op eigen risico, zowel op terrein als op de weg. Lichamelijke of materiële schade van de cursist zelf kan niet worden verhaald bij Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V.

6.2    De lesvoertuigen die door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V worden gebruikt ten behoeve van de rijlessen zijn voorzien van een verzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleidingbranche gebruikelijk is.

6.3    Iedere aansprakelijkheid van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. is te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

6.4    In het geval - om welke reden dan ook - geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. voor directe schade in geen geval meer bedragen dan 3x het tarief van het reguliere lesgeld voor een uur. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

6.5    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens de rijopleiding, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de cursist, dan wel anderszins het gevolg is van gedragingen van de cursist die volgens de wet en/of verkeersopvattingen voor zijn risico komen.


Artikel 7. Overige bepalingen

7.1    Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. hanteert een klachtenregeling die er mede op gericht is de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog peil te houden, en waar mogelijk nog te verbeteren. De regeling is te vinden via de website: www.janterbeek.nl maar ook via het kantoor.

7.2    De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

7.3    Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 1921 en kunnen worden geraadpleegd op de website www.janterbeek.nl.

Copyright © 2004-2022 Verkeersopleidingen Jan ter Beek / Webdesign Scriptus